Χρήσιμα έγγραφα στις επαφές με τις Αρχές για τη λειτουργία των εκδρομών, των Κατασκηνώσεων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου

Κανονισμοί

Σε κάθε Κανονισμό και στην πρώτη σελίδα αυτού υπάρχει πίνακας μεταβολών όπου αναφέρονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. ή οι ανακοινώσεις Γ.Ε. και η ημερομηνία τους καθώς και ποιο κεφάλαιο και άρθρο του Κανονισμού τροποποιούν.

Ο πινάκας μεταβολών θα διατηρείται πάντα ενημερωμένος με κάθε τροποποίηση του κανονισμού αναφέροντας στην αντίστοιχη θέση τη νέα απόφαση ή ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιήθηκε η σχετική μεταβολή του.

Κάθε φορά που τροποποίηση, προσθήκη ή αλλαγή κανονισμού ή μέρους του εγκρίνεται από το Δ.Σ. θα εκδίδεται η αντίστοιχη ανακοίνωση που με ευθύνη της Εφορείας Διοίκησης Γ.Ε. θα ενσωματώνεται εντός μηνός στον αντίστοιχο Κανονισμό.

Έντυπα για την διευκόλυνση συμμετοχής μελών ΣΕΠ στις παρελάσεις

Νέος Οργανισμός Σ.Ε.Π.

Προεδρικό Διάταγμα 71/2014

Δημιουργία υπογραφής στο mail